بزرگترین الماس جهان؛ خورشید است که خوشبختانه بر گردن همه یکسان می درخشد...چارلز اسپنسر چاپلینلبخند